Αποτελεσματική Τηλεφωνική Επικοινωνία

Σκοπός Κατάρτισης

Στον εργασιακό χώρο, η αποτελεσματική επικοινωνία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για μια επιτυχημένη συνεργασία με τους πελάτες. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο περιλαμβάνει την ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων για τους λειτουργούς εξυπηρέτησης πελατών σε τηλεφωνικά κέντρα. Καλύπτει σε βάθος τις τεχνικές της τηλεφωνικής επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών και υποστηρίζει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν επαγγελματική προσέγγιση στην διαχείριση της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους πελάτες.

Μέσω της εκπαίδευσης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών, αναβαθμίζονται καίριες τεχνικές επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών ερωτήσεων, τεχνικών για την αντιμετώπιση θυμωμένων, αναστατωμένων και παραπονεμένων πελατών, του ελέγχου της τηλεφωνικής κλήσης και του ορθού χειρισμού παραπόνων.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου ο κάθε εκπαιδευόμενος είναι ένας επαγγελματίας λειτουργός εξυπηρέτησης, ο οποίος μπορεί να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες, να προωθεί προϊόντα και υπηρεσίες και να χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας με τους πελάτες.

Στόχοι Κατάρτισης

Μετά το τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων:

 • Ορίζουν την αποτελεσματική τηλεφωνική επικοινωνία

 • Κατονομάζουν τις βασικές αρχές ποιοτικής τηλεφωνικής εξυπηρέτησης

 • Κατανοήσουν την αξία της «Αποτελεσματικής Επικοινωνίας» και το ρόλο τους στην Εξυπηρέτηση Πελατών μέσω μιας Τηλεφωνικής Γραμμής.

 • Αναγνωρίζουν διαφορετικές προσωπικότητες πελατών με βάση την τεχνική MBTI

 • Κατονομάζουν τους στόχους της τηλεφωνικής επικοινωνίας

 • Κατονομάζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την τηλεφωνική επικοινωνία

 • Κατονομάζουν τα εμπόδια της τηλεφωνικής επικοινωνίας σε σχέση με την διαπροσωπική επικοινωνία

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

 • Χρησιμοποιούν κατάλληλες φράσεις τηλεφωνικής επικοινωνίας

 • Χρησιμοποιούν τις δεξιότητες της αποτελεσματικής επικοινωνίας και της Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης

 • Εφαρμόζουν τις τεχνικές τους στον Διάλογο και την Τηλεφωνική Επικοινωνία

 • Εφαρμόζουν τεχνικές για την αντιμετώπιση θυμωμένων, αναστατωμένων και παραπονεμένων πελατών

 • Εφαρμόζουν τεχνικές για follow up εξερχόμενες κλήσεις.

 • Αναγνωρίζουν τις προτιμήσεις – ανάγκες των πελατών

 • Προσαρμόζουν την εξυπηρέτηση με βάση των προσωπικότητα του πελάτη

 • Χρησιμοποιούν και να διαχειρίζονται σωστά τον χρόνο στην τηλεφωνική κλήση.

 • Εφαρμόζουν σωστές τεχνικές των ερωτήσεων (Ανοικτές και Κλειστές)

Σε επίπεδο στάσεων:

 • Υιοθετούν νέες μεθόδους τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε διευθυντικά και εποπτικά στελέχη από τα τμήματα πωλήσεων, μάρκετινγκ, πληροφορικής, εξυπηρέτησης πελατών καθώς και σε ιδιοκτήτες/διευθυντές μικρών επιχειρήσεων που έχουν ευθύνη για την προβολή/προώθηση και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησής τους.

Κόστος Σεμιναρίου & Τοποθεσία

LIVE ONLINE TRAINING ΜΕΣΩ ZOOM

Επένδυση Συμμετοχής: €180

Ώρες Εκπαίδευσης: 15 Ώρες

Γλώσσα: Ελληνική

Δίνεται πιστοποιητικό κατάρτισης σε όσους συμμετέχοντες ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα

Δήλωση Ενδιαφέροντος